PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. Bakgrund och syfte

Gustafssons rör org. nr. 556611-9136

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Gustafssons rör i egenskap av personuppgiftsansvarig, oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems personuppgifter det rör. Syftet med Policyn är att öka kunskapen inom Gustafssons rör och säkerställa att Gustafssons rör uppfyller sina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.

2. Gustafssons rörs personuppgiftsbehandlingar

2.1 Allmänt

När Gustafssons rör samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i alltid ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Gustafssons rör bedömer det nödvändigt. Gustafssons rör ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är Gustafssons rör mycket noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Gustafssons rör kan behandla personuppgifter antingen genom att själv samla in och behandla uppgifterna självständigt och för egen räkning eller på uppdrag av andra bolag. Gustafssons rör kan därmed agera dels som personuppgiftsansvarig men även i vissa fall som personuppgiftsbiträde.

I flera fall när Gustafssons rör begär in personuppgifter gör Gustafssons rör det i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med exempelvis en kund eller leverantör. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som Gustafssons rör begär kan det i vissa fall medföra att Gustafssons rör inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

Om den registrerade känner tveksamhet eller oro för att lämna en viss personuppgift kan denne kontakta Gustafssons rör enligt avsnitt 6 Kontaktuppgifter.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

För att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder och leverantörer behandlar Gustafssons rör personuppgifter tillhörande privatkunder samt personer som är företrädare för våra företagskunder/leverantörer. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Gustafssons rör har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Kunder: Gustafssons rör behandlar personuppgifter avseende kunder som vi har kundavtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress, personnummer.

Gustafssons rör kan även behandla personuppgifter avseende potentiella kunder. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, adress och e-post.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen för avtalet relevanta personer på säljavdelningen, ekonomiavdelningen, marknadsavdelningen, chefer och avtalsadministratörer. Även Gustafssons rörs kundsupport och tekniker kan komma att motta uppgifterna samt myndigheter om så krävs.

Leverantörer: Gustafssons rör behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag som vi har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen Gustafssons rörs inköpsavdelning, ansvarig chef, ekonomiavdelningen samt IT-avdelningen.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Kunder: För de fall när det finns ett befintligt kundavtal, behandlar Gustafssons rör enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet alltså i första hand för att administrera de tjänster som efterfrågas eller hantera beställningar av varor eller tjänster. Personuppgifter så som personnummer behandlas enbart om så behövs för att administrera fakturering, kreditvärdering eller dylikt. Personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att skicka intressanta erbjudanden och reklam. Den registrerade har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, se punkten 5.3 nedan.

För de fall Gustafssons rör behandlar personuppgifter avseende potentiella kunder, görs detta i syfte att ta kontakt med kunden för att kunna ge kunden intressanta erbjudanden och information via telefon, e- post eller för att administrera inbokade möten. Som framgår av punkten 5.3 har företrädaren alltid rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Leverantörer: Gustafssons rör behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera inköpsavtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören Gustafssons rör kan ha avseende de varor eller tjänster som vi köper.

Hur länge lagras uppgifterna?

Gustafssons rör lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gustafssons rör genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kund- och leverantörsrelationen upphört.

Kunder: Gustafssons rör kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Gustafssons rör eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som
Gustafssons rör tror kan vara av intresse för våra f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande eller tills att personen invänt mot direktmarknadsföring.

Personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder tas bort när dialogen med kunden upphört, under förutsättning att ingen kundrelation inletts, eller direkt om personen invänder mot direktmarknadsföring.

Leverantörer: Gustafssons rör kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Gustafssons rör. Undantagsvis sparas därför personuppgifter i 2 år från avtalsförhållandets upphörande.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

3. Gustafssons rör delar uppgifter med extern part

Gustafssons rör kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Gustafssons rör som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar personuppgifter för Gustafssons rörs räkning. I sådana avtal anges alltid föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade samt våra skyldigheter och rättigheter som personuppgiftsansvarig. Vidare ger Gustafssons rör alltid dokumenterade instruktioner till personuppgiftsbiträdet som personuppgiftsbiträdet är skyldig att följa.

4. Gustafssons rör som personuppgiftsbiträde

I varje fall där Gustafssons rör är personuppgiftsbiträde ska Gustafssons rör ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsansvarig. Det är personuppgiftsansvarig som bestämmer exempelvis ändamål och lagringstider för personuppgifterna. När Gustafssons rör är personuppgiftsbiträde behandlas därför personuppgifterna alltid i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet och i enlighet med personuppgiftsansvarigs instruktioner.

Gustafssons rör ser alltid till att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder och att tillgång till personuppgifterna enbart ges till en begränsad krets inom Gustafssons rör verksamhet som verkligen behöver ha tillgång till dem i sitt arbete.

5. Registrerades rättigheter

5.1 Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att vända sig till Gustafssons rör i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Gustafssons rör behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.
Gustafssons rör ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Gustafssons rör komma att ta ut en administrationsavgift.

5.2 Rätt till rättelse, radering eller begräsning

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om registrerad anser att Gustafssons rör behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har Gustafssons rör i egenskap av personuppgiftsansvarig som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran.

5.3 Rätt att invända

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen.

Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

5.4 Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det

(a) är tekniskt möjligt och

(b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

5.5 Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

5.6 Rättigheter vid profilering

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för den registrerade. Detta gäller dock inte

(a) om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med den registrerade, (b) om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning eller
(c) om den lagliga grunden utgörs av den registrerades samtycke.

5.7 Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

6. Kontaktuppgifter

Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Gustafssons rör i Umeå AB
Formvägen 12 B
906 21 Umeå
Tel. 090-200 30 91
mail@gustafssonsror.se
org.nr. 556611-9136

7. Ändringar av policyn

Gustafssons rör förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn. Vid materiella ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i Policyn, kommer Gustafssons rör informera om detta på lämpligt sätt.

Cookiepolicy

Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

Begär konsultation